PICTORIGHT FONDS  / Reglement

Reglement

Klik hier voor het reglement in pdf.

 

Ingangsdatum: 17 juli 2018

 

Artikel 1. Definities

a. Collectieve rechten: de rechten zoals gedefinieerd in het repartitiereglement van Pictoright.

b. SOCU-gelden: een door het Bestuur vastgesteld percentage van de vergoedingen uit Collectieve rechten dat door Pictoright wordt ingehouden ten behoeve van sociale, culturele of educatieve doeleinden.

c. Pictoright Fonds: het fonds van Pictoright via welke SOCU-gelden besteed worden.

d. Beeldmakers: makers van visuele werken, zoals ontwerpers, illustratoren, fotografen, beeldend kunstenaars en architecten.

e. Aanvraag: aanvraag voor financiering vanuit het Pictoright Fonds.

f. Aanvrager: de indiener van een Aanvraag.

g. Bestuur: het bestuur van Pictoright.

h. Directie: de directie van Pictoright.

i. Adviescommissie: de commissie die Pictoright adviseert in het kader van het Pictoright Fonds.

Artikel 2. Pictoright Fonds

2.1 Via het Pictoright Fonds worden met behulp van SOCU-gelden sociale, culturele of educatieve projecten gefinancierd ten behoeve van Beeldmakers.

2.2 De SOCU-gelden worden in beginsel verdeeld per discipline (ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst), waarbij het de bedoeling is dat die SOCU-gelden in beginsel ook ten goede komen aan de makers uit de desbetreffende disciplines. De SOCU-gelden worden verdeeld conform door het Bestuur van Pictoright vast te stellen percentages.

Artikel 3. Voorwaarden

3.1 Uitsluitend projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep Beeldmakers in één of meer van de disciplines (ontwerp, fotografie, beeldende kunst), komen voor financiering in aanmerking. Projecten ten behoeve van of over individuele Beeldmakers komen in de regel niet voor financiering vanuit het Pictoright Fonds in aanmerking, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de Aanvrager dit belang voldoende duidelijk maakt.

3.2 Financiering vanuit het Pictoright Fonds vindt in beginsel alleen plaats als voor het desbetreffende project ook andere financiers/subsidies worden aangetrokken. Voor Aanvragen vanaf € 5.000 geldt dat een substantieel deel van de begroting van het project dient te worden gedekt door financiering/bijdragen uit andere bron.

3.3 Wanneer een project via het Pictoright Fonds wordt gefinancierd, zal dit in de communicatie rondom het project uitdrukkelijk worden vermeld, een en ander nader af te stemmen met Pictoright, en afhankelijk van de omvang van de financiering vanuit het Pictoright Fonds.

3.4 Een Aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij Pictoright (contactgegevens onderaan dit reglement vermeld), voorzien van in ieder geval:

  • Een beschrijving van het project en van de Aanvrager;
  • Een projectplan (plan van aanpak), voorzien van – mits reeds beschikbaar – een concrete planning, waarin onder meer het belang voor de grotere groep makers/de branche/de discipline alsmede de sociale, culturele of educatieve doelstelling wordt toegelicht;
  • Een begroting van het project, waarin de geschatte inkomsten en uitgaven worden vermeld en waaruit het gewenste aandeel van de financiering vanuit het Pictoright Fonds blijkt, alsmede een onderbouwing van de verschillende begrotingsposten, waaronder begrepen de overige (beoogde) externe en interne financieringsbronnen voorzien van een concrete toelichting (waar bestaan de overige financieringen precies uit? Hoe zijn deze opgebouwd? Etc.).

3.5 Wanneer een project tussentijds wijzigt of wordt geannuleerd, zal Aanvrager Pictoright daarvan direct op de hoogte brengen. Pictoright behoudt zich het recht voor om de toegekende SOCU-gelden bij te stellen en de Aanvrager te verzoeken het desbetreffende bedrag gedeeltelijk of geheel terug te betalen, aan welk verzoek de Aanvrager onmiddellijk zal voldoen.

3.6 Uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van het project zal Aanvrager aan Pictoright een afrekening en een verantwoording/evaluatieverslag doen toekomen, waaruit in ieder geval blijkt op welke wijze de SOCU-gelden zijn besteed en in hoeverre de doelstellingen van het project zijn behaald. Voor zover die afrekening niet in lijn is met de begroting (bijvoorbeeld: een deel van het bedrag is niet of op andere wijze besteed dan meegedeeld bij de Aanvraag) dan wel als uit de verantwoording/het evaluatieverslag niet blijkt dat de doelstellingen zijn behaald, heeft Pictoright het recht de Aanvrager te verzoeken (een deel van) de toegekende SOCU-gelden terug te betalen. Voorts kan het voorgaande gevolgen hebben voor een eventuele volgende Aanvraag van Aanvrager.

3.7 Het staat Pictoright vrij (per Aanvraag) specifieke, nadere voorwaarden te stellen.

3.8 Aanvrager zal geen onjuiste of onvolledige informatie aan Pictoright verstrekken en zal desgevraagd alle informatie en medewerking verlenen die Pictoright noodzakelijk acht voor een juiste uitoefening van de werkzaamheden via het Pictoright Fonds.

3.9 Voor meerjarige Aanvragen geldt in beginsel een maximum toekenningsperiode van 3 jaar.

3.10 Door het doen van een Aanvraag stemt Aanvrager in met de voorwaarden in dit reglement.

Artikel 4. Procedure Aanvraag

4.1 Er zijn per jaar in beginsel 4 aanvraagrondes. Aanvragen worden uiterlijk op de – via in ieder geval de website van Pictoright bekend gemaakte – indieningsdata ingediend. Aanvragen die juist en tijdig zijn ingediend zullen op de eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie worden behandeld.

4.2 Het Bestuur van Pictoright beslist over de toekenning van Aanvragen, tenzij het een Aanvraag betreft voor een lager bedrag dan € 25.000. Over deze Aanvragen beslist de Directie, eventueel na consultatie van het Bestuur.

4.3 Pictoright streeft ernaar uiterlijk binnen drie kalendermaanden na de indiening van een Aanvraag op de Aanvraag te beslissen.

4.4 Een afwijzend besluit over een Aanvraag bevat de redenen voor afwijzing. In geval van toewijzing, bevat het desbetreffende besluit in ieder geval de hoogte van het toegewezen bedrag en eventuele aanvullende voorwaarden.

4.5 Toegekende SOCU-gelden worden in beginsel achteraf uitgekeerd na ontvangst van een verantwoording/evaluatieverslag zoals omschreven in dit reglement. In uitzonderlijke gevallen kan een voorschot worden uitgekeerd. Het Pictoright Fonds behoudt zich het recht voor om in geval van gebleken substantiële afwijkingen van de Aanvraag een gedeelte of het gehele bedrag niet uit te keren of terug te vorderen.

Artikel 5. Adviescommissie Pictoright Fonds

5.1 Pictoright legt alle Aanvragen ter advies voor aan de Adviescommissie, die de Aanvragen beoordeelt aan de hand van de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van dit reglement.

5.2 De Adviescommissie bestaat uit minimaal drie leden, welke leden worden benoemd door het Bestuur. De procedure is als volgt:

a. twee leden worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de in de discipline beeldende kunst relevante/representatieve beroepsorganisatie(s), van wie er ten minste één uitvoerend maker is in de desbetreffende discipline;

b. twee leden worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de in de discipline ontwerp/illustratie relevante/representatieve beroepsorganisatie(s), van wie er ten minste één uitvoerend maker is in de desbetreffende discipline;

c. twee leden worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de in de discipline fotografie relevante/representatieve beroepsorganisatie(s), van wie er ten minste één uitvoerend maker is in de desbetreffende discipline;

d. eventuele overige leden worden door de zitting hebbende bestuursleden benoemd. De artikelen uit de statuten van Pictoright die betrekking hebben op relevante/representatieve beroepsorganisaties en de benoemingsprocedure zijn van overeenkomstige toepassing.

5.3 Een lid van de Adviescommissie mag niet tevens lid zijn van het Bestuur, en evenmin werknemer zijn van een beroepsorganisatie die op grond van de artikel 5 van de Pictoright statuten leden voor het Bestuur voordraagt. Overgangsregeling: ten aanzien van leden van de Adviescommissie die op 19-06-2023 tevens werknemer van een beroepsorganisatie zijn, geldt dat zij hun termijn kunnen uitzitten.

5.4 De zittingsduur van een lid van de Adviescommissie is drie jaar, welke termijn eenmaal door het Bestuur kan worden verlengd. In verband met de continuïteit binnen de Adviescommissie heeft verlenging/herbenoeming de voorkeur.

5.5 De Adviescommissie adviseert het Bestuur c.q. de Directie zo veel als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk.

5.6 In geval van een eensluidend advies van de Adviescommissie volgt het Bestuur c.q. de Directie dit advies in beginsel op.

5.7 In ieder geval wanneer er geen eensluidend advies kan worden uitgebracht als bedoeld in artikel 5.6 of wanneer het een Aanvraag van een beroepsorganisaties betreft, zal het Bestuur c.q. de Directie een eigen oordeel vellen over de desbetreffende Aanvraag.

5.8 Bij het vaststellen van het advies door de Adviescommissie zal rekening gehouden worden met de vraag in hoeverre de aanvragende partijen de betrokken beeldmakers een redelijke vergoeding/honorarium bieden.

5.9 Voor zover een lid in de Adviescommissie gelieerd aan een beroepsorganisatie is, geldt dat dit lid zich van een advies over een eventuele Aanvraag van de desbetreffende beroepsorganisatie dient te onthouden.

Artikel 6. Geschillen

6.1 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Aanvrager en Pictoright.

6.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, met inachtneming van het daarover in de statuten van Pictoright bepaalde.

 

Pictoright Fonds

Sarphatistraat 606-608

1018 AV Amsterdam

Fonds@pictoright.nl

020 – 589 18 60

 

Vastgesteld op 17 juli 2018; laatst gewijzigd op 19 juni 2023; laatst goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op 23 november 2023